1 Comment on “Morning Musume cosplay

  1. ??øåø´ ?Œ´Ç.

    Ê?°∂?ô ±?±õ´ó ?’øåµï, ¯˜ ∫?ʡʘµ»ø? É???´°?? (costume play) ?∂ ´ú?» ?¥???¥??´ú?ë ??ø√•¨ °à ±? ø√øÿ?∞ ±?±õ´ú•ü. ∫ì´´?∫Ê? •¨ ª´?¢´ú•ü?à ´ˇµµ µÖ °à? ø√•ü.
    ???ñ, ??øåø´ ?Œ´Çø? ´¬??¯∞ ø´´ˇ ??ø¬µ´?à ø˜ø?•ú ´ì ?™ø? ÊØ•ü.
    ¯®?∑: USA Musume
    ?Ç??: http://w